Η Έρευνα στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιούνται οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών απαιτούν ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων για επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος στα πλαίσια της επιστήμης τους. Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός εφαρμόζει τις αρχές των φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, σε ένα εύρύ φάσμα πεδίων ενδιαφέροντος κατά τον ωφελιμότερο τρόπο από κάθε άποψη (τεχνική, οικονομική, κοινωνική). Η έρευνα - ανάπτυξη - βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη - κατασκευή - λειτουργία - τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστάσεων, και ο σχεδιασμός - παραγωγή - έλεγχος - διάθεση -εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών αποτελούν όχι μόνο πεδία γνώσης, αλλά και πεδία έρευνας της Σχολής. Στα εργαστήρια τα οποία διαθέτει η Σχολή, στελεχωμένα με άξιο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό και εξοπλισμένα τόσο με παραδοσιακές όσο και με σύγχρονες εγκαταστάσεις και όργανα, εκπαιδεύονται οι σπουδαστές στις εργαστηριακές τους ασκήσεις και συμπληρώνουν τη γνώση που παίρνουν από τα θεωρητικά μαθήματα. Στα εργαστήρια αυτά οι σπουδαστές υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, των μεταπτυχιακών σπουδαστών και των ερευνητών εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία σε θέματα που συνδέονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του χώρου. Οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική έχουν ενταχθεί τόσο στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, όσο και στην έρευνα. Η έρευνα για την παραγωγή νέας γνώσης σε όλους τους τομείς προχωρεί με τις διδακτορικές διατριβές, που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές. Επίσης, χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά, προωθούν τη βασική και εφηρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσουν τη συνεργασία της Σχολής με Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού και με τον ιδιωτικό τομέα, εγχώριο ή ξένο. Επιλεγμένοι ερευνητές συγκροτούν ερευνητικές ομάδες, εξειδικευμένες σε νέα αντικείμενα, που προωθούν τη γνώση και παράγουν τεχνογνωσία. Αποτέλεσμα της όλης ερευνητικής δραστηριότητας σε επίπεδο διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων, είναι οι πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο και τα βραβεία, που έχουν καταξιώσει το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό και τη Σχολή γενικότερα.