Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Διαδικασία Επιλογής

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στις Επιστημονικές Περιοχές της Ναυπηγικής, της Ναυτικής Μηχανολογίας, των Θαλάσσιων Μεταφορών και της Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας.  Ως Υποψήφιοι Διδάκτορες γίνονται δεκτοί απόφοιτοι της Σχολής Ναυπηγών του ΕΜΠ, λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού (νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες των Ελληνικών Α.Ε.Ι. με πτυχίο επιπέδου Master of Science ή Master of Engineering), θετικής κυρίως κατεύθυνσης.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία ορίζει επιτροπή τριών μελών ΔΕΠ για την αξιολόγηση του υποψηφίου. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν την εισηγητική έκθεση της ανωτέρω επιτροπής, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για την αποδοχή ή μη του αιτούντος.

Εφ’ όσον ο αιτών γίνει αποδεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτωρ, η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του Υ.Δ. αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον θα προέρχεται από τη Σχολή, η οποία σε συνεννόηση με τον Υποψήφιο προτείνει στην Γ.Σ.Ε.Σ. το Θέμα της Διατριβής.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής διαρκεί τουλάχιστον 3 έτη. Κατά το διάστημα αυτό ο Υποψήφιος εργάζεται υπό την επίβλεψη της τριμελούς επιτροπής, ενώ παράλληλα προσφέρει επικουρικό εκπαιδευτικό έργο, συμμετέχοντας στην επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών ή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Προπτυχιακών Σπουδαστών.

Κατά τα δύο πρώτα έτη της εργασίας του ο Υ.Δ. υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς 5 Μεταπτυχιακά Μαθήματα που ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής ύστερα από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτική επιτροπής.

Πριν την ολοκλήρωση της Διατριβής του ο Υ.Δ. έχει την υποχρέωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς παρουσίας στη Σχολή. Για τους Υ.Δ. που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Δ.Π.Μ.Σ. στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να χορηγήσει απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και την υποχρέωση διετούς συνεχούς παρουσίας στη Σχολή.

Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής υπάρχει η δυνατότητα παροχής υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), τον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΕΜΠ και άλλους φορείς.

Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του, ο Υποψήφιος υποβάλλει την Διατριβή του στην συμβουλευτική επιτροπή, προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση της εκτύπωσής της. Εν συνεχεία η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει επταμελή εξεταστική επιτροπή, ενώπιον της οποίας ο Υποψήφιος παρουσιάζει και υποστηρίζει την εργασία του σε ανοικτή συνεδρίαση. Η επταμελής επιτροπή αξιολογεί την εργασία ως προς την ορθότητα, πληρότητα και πρωτοτυπία της και  σε περίπτωση θετικής κρίσης η Γ.Σ.Ε.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή της, παρουσία μέλους των Πρυτανικών Αρχών προχωρεί στην αναγόρευση και ορκωμοσία του νέου Διδάκτορα της Σχολής.