Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού ΙΙ
Περιγραφή

Διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας και συμβιβαστού. Επίπεδη εντατική κατάσταση. Τασική συνάρτηση Prantl για στρέψη δοκού τυχαίας διατομής. Λύση για στρέψη δοκού ελλειπτικής διατομής.
Κάμψη σύνθετων δοκών. Λοξή κάμψη δοκών με διατομή διπλής συμμετρίας. Κάμψη δοκών με διατομή που δεν έχει άξονα συμμετρίας. Συγκέντρωση τάσεων.
Ελαστική γραμμή. Διαφορική εξίσωση της ελαστικής γραμμής με χρήση ροπών, τεμνουσών ή φορτίου και ολοκλήρωσή της. Μέθοδος της επαλληλίας. Επίλυση υπερστατικών δοκών με χρήση της ελαστικής γραμμής.
Διάτμηση λόγω κάμψης δοκών ορθογώνιας διατομής. Διάτμηση λόγω κάμψης δοκών κυκλικής διατομής. Διατμητικές τάσεις στον κορμό δοκών με πέλματα. Διατμητική ροή. Η έννοια του κέντρου διάτμησης. Διατμητικές τάσεις σε δοκούς με ανοιχτές λεπτότοιχες διατομές.
Αρχή δυνατών έργων. Θεωρήματα αμοιβαιότητας. Θεώρημα Castigliano. Επίλυση υπερστατικών δοκών με ενεργειακές μεθόδους. Μητρώο δυσκαμψίας. Λυγισμός.
Ελαστοπλαστική κάμψη. Ελαστοπλαστική στρέψη.

Εξάμηνο : 3o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1038

Διδάσκοντες : Δ. Ευταξιόπουλος