Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι & Εργαστήριο
Περιγραφή

Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος Hooke, λόγος Poisson. Διατμητική τάση και παραμόρφωση. Σχεδιασμός για αξονικά φορτία και απ? ευθείας διάτμηση.
Αξονικά φορτιζόμενες ράβδοι. Υπερστατικές κατασκευές. Επίδραση θερμοκρασίας, ατελειών και προέντασης. Τάσεις σε κεκλιμένες τομές. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω αξονικής φόρτισης και διάτμησης. Κρουστική φόρτιση. Επαναληπτική φόρτιση και κόπωση. Συγκέντρωση τάσεων. Μη γραμμική συμπεριφορά. Ελαστοπλαστική ανάλυση.
Επίπεδη ένταση. Σχέση μεταξύ μέτρου ελαστικότητας και μέτρου διάτμησης. Κύριες τάσεις και μέγιστες διατμητικές τάσεις. Κύκλος Mohr. Νόμος Hooke για επίπεδη ένταση. Τριαξονική εντατική κατάσταση. Επίπεδη παραμόρφωση. Σφαιρικά και κυλινδρικά λεπτότοιχα δοχεία πίεσης. Κριτήρια αστοχίας Mises, Tresca, Coulomb.
Ροπές αδράνειας επίπεδων διατομών. Θεώρημα παραλλήλων αξόνων. Πολική ροπή αδράνειας. Γινόμενο αδράνειας. Στροφή αξόνων. Κύριες ροπές αδράνειας.
Στρέψη ατράκτων κυκλικής διατομής από γραμμικά ελαστικά υλικά. Τάσεις και παραμορφώσεις στην καθαρή διάτμηση. Μη ομοιόμορφη στρέψη. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω στρέψης. Μεταφορά ισχύος από περιστρεφόμενους άξονες. Υπερστατικοί άξονες υπό στρέψη.
Καθαρή κάμψη. Καμπυλότητα δοκού. Διαμήκεις ορθές παραμορφώσεις και τάσεις. Σχεδιασμός δοκών ως προς τις ορθές τάσεις. Μη πρισματικές δοκοί. Δοκοί υπό κάμψη με αξονικά φορτία. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω κάμψης.
Εργαστήρια: Εφελκυσμός, θλίψη, στρέψη, κάμψη, σκληρομέτρηση, λυγισμός.

Εξάμηνο : 2o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1043

Διδάσκοντες : Δ. Ευταξιόπουλος