Δυναμική Στερεού Σώματος
Περιγραφή

Κινηματική υλικού σημείου. Τροχιά, τρίεδρο Frenet, ταχύτητα, επιτάχυνση, εμβαδική ταχύτητα. Κινηματική στερεού σώματος. Μεταφορική κίνηση, περιστροφή περί σταθερό άξονα, γενική επίπεδη κίνηση, περιστροφή περί σταθ. Σημείο, γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση, μηχανισμοί, σύνθετη κίνηση υλικού σημείου, θεώρημα Coriolis, σύνθετη κίνηση στερεού σώματος, σύνθεση περιστροφών, γωνίες του Euler. Δυναμική υλικού σημείου. Διαφορική εξίσωση κίνησης, ορμή ώθηση, στροφορμή, κινητική ενέργεια, θεωρήματα μεταβολής της ορμής, της στροφορμής και της κινητικής ενέργειας, συντηρητικές δυνάμεις, δυναμική ενέργεια, δύναμη αδράνειας, αρχή D? Alembert. Δυναμική συστημάτων υλικών σημείων και στερεού σώματος. Η κίνηση του κέντρου μάζας, θεωρήματα μεταβολής της ορμής, της στροφορμής και της κινητικής ενέργειας για συστήματα υλικών σημείων και στερεά σώματα, ροπές αδράνειας στερεών σωμάτων, εξισώσεις κίνησης στερεών σωμάτων, εξισώσεις κίνησης του Euler. Εισαγωγή στην αναλυτική δυναμική. Μηχανικά συστήματα, δεσμεύσεις (ολόνομες, ρεόνομες, σκληρόνομες, μη ολόνομες), βαθμοί ελευθερίας, ανεξάρτητες συντεταγμένες, γενικευμένες συντεταγμένες, δυνατό έργο, αρχή των δυνατών μετατοπίσεων, γενικευμένες δυνάμεις, εξισώσεις Lagrange. Αρχή του Hamilton. Μηχανικές ταλαντώσεις. Μονοβάθμιος ταλαντωτής, φυσική ιδιοσυχνότητα, απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Εξάμηνο : 4o

Διδάσκοντες : Χ. Γιούνης