Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
Περιγραφή

Διανυσματικός λογισμός  (Εσωτερικό, εξωτερικό και τριπλά γινόμενα διανυσμάτων). Ευθεία  - Επίπεδο - σφαίρα -κυλινδρικές επιφάνειες. Πίνακες, ορίζουσες και γραμμικά συστήματα. Διανυσματικοί και αφφινικοί χώροι. Γραμμικές απεικονίσεις -Αλλαγή βάσης. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Εφαρμογές (π.χ. στην επίλυση γραμμικού συστήματος διαφορικών εξισώσεων της μορφής   ή/και στην εύρεση ιδιοσυχνοτήτων ταλαντωτικού συστήματος). Επίσης εφαρμογές στα διακριτά δυναμικά συστήματα. Εσωτερικό γινόμενο - ορθογωνιότητα. Τετραγωνικές μορφές. Θετικά ορισμένοι πίνακες. Εφαρμογές τετρ. μορφών στις καμπύλες και επιφάνειες 2ου βαθμού.

Εξάμηνο : 1o

Διδάσκοντες : A. Δούμας