Ασφάλεια και Υγεία στις Ναυπηγο-επισκευαστικές Εργασίες
Περιγραφή

Εισαγωγή στην ασφάλεια και υγεία της εργασίας - εργατικό ατύχημα - αιτίες των εργατικών ατυχημάτων - διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου - η μέθοδος των 5 βημάτων - επικίνδυνοι φυσικοί παράγοντες - εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου - επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες - κίνδυνοι από εξοπλισμό εργασίας - κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα - εργασίες σε ύψη - πυροπροστασία - εκρηκτικές ατμόσφαιρες - διαδικασίες Gas Free - κίνδυνοι από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης & φιάλες αερίων - εργασίες αμμοβολής και υδροβολής - κίνδυνοι στις ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Εργασία: Εκπόνηση υποχρεωτικής εργασίας εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Διδακτικά βοηθήματα: Ζ. Τσαρακλής, «Ασφάλεια και Υγεία στις Ναυπηγικές και Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες», εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, 2019.

Εξάμηνο : 9o

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/NAVAL1017

Διδάσκοντες : Ν. Τσούβαλης