Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών
Περιγραφή

Εισαγωγή στη μελέτη της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου. Κάμψη και λυγισμός πρισματικών φορέων. Υστέρηση διάτμησης. Η έννοια του ισοδύναμου πλάτους ελάσματος σε κάμψη. Ορθογώνια ελάσματα υπό καμπτικές φορτίσεις. Λυγισμός ορθογώνιων ελασμάτων. Συμπεριφορά ενισχυμένων ελασμάτων υπό θλιπτικές φορτίσεις.  Η μεταλλική κατασκευή διαφόρων σύγχρονων τύπων εμπορικών πλοίων.  Οι περιοχές της μεταλλικής κατασκευής του σύγχρονου εμπορικού πλοίου.  Σχεδιασμός εγκάρσιων φρακτών.  Σχεδιασμός της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου από βασικές αρχές της μηχανικής.  Στοιχεία θεωρίας κυλινδρικών κελυφών.  Εφαρμογή στο σχεδιασμό του υποβρυχίου.  Στοιχεία αξιοπιστίας ναυπηγικών κατασκευών.

Εξάμηνο : 6o

Διδάσκοντες : Κ. Ανυφαντής

Προαπαιτούμενα : Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού ΙΙ