Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
Περιγραφή

Εισαγωγή. Ορισμοί. Μαθηματικά μοντέλα συστημάτων. Μετασχηματισμός  Laplace. Χαρακτηριστικά συστημάτων κλειστού βρόχου με ανάδραση. Διαταραχές. Ανάλυση μεταβατικής απόκρισης. Συστήματα 1ης, 2ης τάξης. Ευστάθεια συστημάτων. Απαιτήσεις σχεδιασμού, περιορισμοί. Ευαισθησία σε αλλαγές παραμέτρων συστήματος. Μοντέρνος έλεγχος: χώρος κατάστασης, ανατροφοδότηση καταστάσεων, τοποθέτηση πόλων. Κλασσικός έλεγχος: διαγράμματα Bode, περιθώρια κέρδους/φάσης. Ελεγκτές Proportional-Integral-Derivative (PID) και Internal Model Control (IMC). Ρυθμίσεις ελεγκτών με μεθόδους Ziegler-Nichols και IMC. Ελεγκτές προπορευόμενης/υπολειπόμενης φάσης. Ψηφιακά συστήματα ελέγχου. Διακριτοποίηση. Υλοποίηση με Η/Υ. Παραδείγματα. Χρήση MATLAB/Simulink για εφαρμογές Συστημάτων Ελέγχου. Σχεδιασμός ελεγκτή διάταξης αναστρόφου εκκρεμούς. 2 Θέματα: Σχεδιασμός και προσομοίωση συστήματος ελέγχου σε MATLAB/Simulink.

Εξάμηνο : 6o

Διδάσκοντες : Γ. Παπαλάμπρου