Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου
Περιγραφή

Φαινομενολογικές μέθοδοι, Θεωρία της ομοιότητας, διαστατική ανάλυση και παραδείγματα. Δυναμική ομοιότητα. Θεωρία δοκιμών σε πρότυπα.
Αντίσταση πλοίου. Παραδοσιακός τρόπος ομαδοποίησης των συνιστωσών αντίστασης και σχετική ονοματολογία. Αντίσταση συνεκτικότητας, αντίσταση πίεσης, αντίσταση τριβής. Αντίσταση κυματισμού και σχετικές θεωρίες. Άλλες συνιστώσες της αντίστασης. Λοιποί παράγοντες που επιδρούν στην αντίσταση. Η επίδραση της βολβοειδούς πλώρης στην αντίσταση.
Πειραματικός προσδιορισμός της αντίστασης και σύγχρονες μέθοδοι πειραμάτων αντίστασης σύμφωνα με την Ι.T.T.C. Μέθοδοι Froude, Hughes και παραλλαγές τους. Σχέση μορφής γάστρας και αντίστασης. Η επίδραση της αντίστασης στην εκλογή των διαστάσεων και των συντελεστών μορφής του πλοίου. Η εκτίμηση της αντίστασης πλοίου με βάση συστηματικές σειρές.
Γάστρες εκτοπίσματος και γάστρες ολίσθησης. Σύγχρονοι τύποι ταχύπλοων σκαφών, αντίσταση ολισθακάτων.
Πρόωση Πλοίου. To πείραμα αυτοπροωσης και ο ορισμός των συντελεστών αλληλεπίδρασης έλικας ¬πλοίου. Η Γεωμετρία της έλικας. Θεωρίες δράσης της έλικας. Σχεδίαση ελίκων με την βοήθεια συστηματικών σειρών. Σπηλαίωση ελίκων. Τύποι κυρίων μηχανών. Άλλα μέσα πρόωσης.
Δύο εργαστηριακές ασκήσεις (υποχρεωτικές) που θα εκτελεστούν στο Ε.Ν.Θ.Υ:

  • Πειραματικός υπολογισμός αντίστασης ρυμούλκησης πλοίου - κυματισμοί βαρύτητας
  • Το πείραμα αυτοπρόωσης, ο υπολογισμός των συντελεστών αλληλεπίδρασης έλικας - πλοίου και η πρόβλεψη της αντίστασης του πλοίου από πειράματα.

Εξάμηνο : 5o

Διδάσκοντες : Κ. Μπελιμπασάκης, Γ. Παπαδάκης

Προαπαιτούμενα : Μηχανική των Ρευστών