Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ
Περιγραφή

Στεγανή υποδιαίρεση και ευστάθεια μετά από βλάβη. Διαχωρητότητα. Κατακλύσιμο μήκος. Υπολογισμός κατακλύσιμων μηκών. Ευστάθεια μετά από βλάβη. Γενικευμένη μέθοδος χαμένης άντωσης για τυχαία σώματα. Βασικές αρχές κανονισμών στεγανής υποδιαίρεσης και ευστάθειας πλοίων μετά από βλάβη. Διεθνείς Συμβάσεις SOLAS και διεθνείς κανονισμοί. Απαιτούμενος δείκτης υποδιαίρεσης R και επιτευχθείς δείκτης υποδιαίρεσης. Πιθανοθεωρητική προσέγγιση.
Το μάθημα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά θέματα:
Υπολογισμός κατακλύσιμου μήκους
Υπολογισμός κατάκλυσης

Εξάμηνο : 6o

Διδάσκοντες : Γ. Τζαμπίρας

Προαπαιτούμενα : Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου