Στοιχεία Χρηματο-οικονομίας - Ναυτιλιακές Χρηματοδοτήσεις, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Περιγραφή

Εισαγωγή στην χρηματο-οικονομική.  Παρούσα αξία και κόστος κεφαλαίου. Επενδυτικές αποφάσεις. Κίνδυνος και απόδοση. Προγραμματισμός διάθεσης κεφαλαίων. Χρηματο-οικονομική μεγάλων επιχειρήσεων. Μερισματική πολιτική και διάρθρωση κεφαλαίου. Ναυτιλιακές επενδύσεις. Πηγές κεφαλαίων, τραπεζικός δανεισμός, κεφαλαιαγορές. Διαχείρηση κινδύνου.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Δ. Λυρίδης