Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ (Στοιχεία Λεπτομερούς Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου)
Περιγραφή

Εισαγωγή. Βασική Βιβλιογραφία.
Ναυπηγικά Σχέδια - Ναυπηγικές Γραμμές - Γενική Διάταξη. Χώροι Φορτίου, Ψυκτικοί Χώροι, Δεξαμενές, Μηχανοστάσιο, Ενδιαίτηση. Διαρρύθμιση Χώρων Ενδιαίτησης, Οδοί Επικοινωνίας.
Φορτοεκφορτωτικά Μέσα και Συστήματα Αγκυροβολίας. Ανεπτυγμένα Συστήματα Φορτοεκφόρτωσης και Μεταφορών - Μελέτη Πλοίων μεταφοράς τυποποιημένων Εμπορευματοκιβωτίων - Containerships - SEABEE - LASH.
Κανονισμοί Πυρασφάλειας. Κανονισμοί Σωστικών Μέσων.
Μελέτη Πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου. Κανονισμοί MARPOL και OPA 90 - Μελέτη Δεξαμενοπλοίων. Κανονισμοί SOLAS -  Μελέτη Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
Ασκήσεις - Υποδείγματα
1.         Φυλλάδιο Ευστάθειας Πλοίου - Πείραμα Ευστάθειας
2.         Εφαρμογή Κανονισμών Σιτηρών
3.         Εφαρμογή Κανονισμού Πυρασφάλειας
4.         Εφαρμογή Κανονισμών  MARPOL
5.         Εφαρμογή Κανονισμού Σωστικών Μέσων

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : N. Θεμελής, Κ. Σπύρου

Προαπαιτούμενα : Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ ή και Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου ή Δυναμική Πλοίου και Εργαστήριο