Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι (Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου)
Περιγραφή

Εισαγωγή.  Βασική Βιβλιογραφία.
Προμελέτη Πλοίου. Γενικά περί Μελέτης Πλοίου: στόχοι προμελέτης πλοίου, απαιτήσεις πλοιοκτήτη - προδιαγραφές σχεδίασης, μέθοδοι προμελέτης πλοίου, φάσεις μελέτης πλοίου. Μεθοδολογίες προκαταρκτικής επιλογής κυρίων διαστάσεων και λοιπών στοιχείων: προεκτίμηση εκτοπίσματος, προκαταρκτική επιλογή κυρίων διαστάσεων και συντελεστών μορφής, προεκτίμηση ισχύος πρόωσης, προϋπολογισμοί ομάδων βαρών πλοίου, βελτιωμένες μέθοδοι υπολογισμού εκτοπίσματος και ομάδων βαρών (μέθοδος συσχετισμού ομοίων πλοίων - μέθοδος Normand - εξίσωση εκτοπίσματος).
Έλεγχος εκτοπίσματος. Έλεγχος χωρητικότητας κυτών - κανονισμοί καταμέτρησης πλοίων. Έλεγχος κανονισμών Γραμμής Φόρτωσης - Ύψος Εξάλων. Έλεγχος ευστάθειας και διαγωγής: βασικοί κανόνες, κανονισμοί ασφαλείας SOLAS, κανονισμοί μεταφοράς σιτηρών. Κινητήριος εγκατάσταση και προωστήρια μέσα. Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους κατασκευής.
Ασκήσεις - Υποδείγματα

  1. Εφαρμογή Κανονισμού Γραμμής Φόρτωσης
  2. Εφαρμογή Κανονισμών Ευστάθειας SOLAS
  3. Εφαρμογή Κανονισμών Καταμέτρησης
  4. Παραδείγματα Μεθοδολογίας Προμελέτης Πλοίου

Εξάμηνο : 7o

Διδάσκοντες : Γ. Ζαραφωνίτης

Προαπαιτούμενα : Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου και Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου