Ναυπηγικό Σχέδιο
Περιγραφή

Τα Ναυπηγικά Σχέδια (ΝΣ) ως ιδίωμα επαγγελματικής επικοινωνίας. Βασικές υποομάδες σχεδίων μιας πλήρους σειράς ΝΣ: ναυπηγικές γραμμές, σχέδια υδροστατικών υπολογισμών, σχέδια γενικής διάταξης, σχέδια δικτύων, κατασκευαστικά σχέδια, σχέδια έλικας, πηδαλίου κ.λ.π. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ Ναυπηγικών, Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Αρχιτεκτονικών σχεδίων.
Σχεδίαση ναυπηγικών γραμμών με χρήση ναυπηγικών καμπυλόγραμμων και τεριζίου (spline). Από τα παραδοσιακά σχέδια στα τρισδιάστατα πλέγματα, τις επιφάνειες και τα στερεά στον υπολογιστή. Γνωστικές προϋποθέσεις από τη Γεωμετρική Σχεδίαση. Υδροστατική, Υδροδυναμική, Αντοχή και Μελέτη Πλοίου για την αποδοτική ανάγνωση και χρήση ΝΣ.

Εξάμηνο : 2o

Διδάσκοντες : Γ. Ζαραφωνίτης, Α. Γκίνης