Γενική Χημεία
Περιγραφή

Ατομική Θεωρία - Χημικοί Δεσμοί - Χημεία Στερεάς Kατάστασης - Ηλεκτρολυτικά Διαλύματα - Hλεκτροχημεία - Χημεία Οργανικών Επικαλύψεων - Πολυμερή-Φωτοχημεία και Φωτοηλεκτροχημεία - Πυρηνική Χημεία και Τεχνολογία - Χημεία Νερού - Πόσιμο Νερό Τεχνικές Αφαλάτωσης και Αποσκλήρυνσης Νερού - Ρύπανση Νερού - Θαλάσσια Ρύπανση Αποκατάσταση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος μετά από Ναυτικά Ατυχήματα - Χημεία Ατμόσφαιρας - Ατμοσφαιρική Ρύπανση.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Κ. Κόλλια