Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και Εφαρμογές
Περιγραφή

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

1. Εισαγωγή. Το περιβάλλον του ΗΥ. Δομή ΗΥ. Μνήμη.Υλικό και λογισμικό. Το περιβάλλον MATLAB. Δημιουργία προγράμματος. Εκτέλεση/Έξοδος αποτελεσμάτων.
2. Σχεσιακοί και λογικοί τελεστές. Βρόγχοι επανάληψης. Έλεγχος ροής προγράμματος.
Στοιχεία if/switch/case/for/while. Δημιουργία συναρτήσεων.
3. Εισαγωγή και χειρισμός δεδομένων. Αποθήκευση και φόρτωση δεδομένων Matlab. Αποθήκευση και φόρτωση δεδομένων Excel. Χειρισμός δεδομένων στο Matlab.
4. Προηγμένος προγραμματισμός. Καλές πρακτικές για προγραμματισμό. Μεταβλητές.
Αντιστοίχιση μεταβλητών και μνήμη. Debugging.
5. Γραφική απεικόνιση. Βασικές έννοιες. Διαχείριση γραφημάτων. Ιδιότητες γραφημάτων.
Διάφοροι τύποι γραφημάτων: μπάρες, X-Y, ιστογράμματα, επιφάνειες, εικόνες.
6. Το περιβάλλον Simulink. Βιβλιοθήκες στοιχείων. Προσομοιώσεις. Διασύνδεση με MATLAB.

Εφαρμογές

Άλγεβρα. Διαφορικές εξισώσεις.
Πολυώνυμα. Μήτρες.

Εξάμηνο : 1o

Διδάσκοντες : Γ. Παπαλάμπρου