Προγραμματισμός με MATLAB
Περιγραφή

Εισαγωγή. Απόδοση τιμών σε μεταβλητές, βασικές πράξεις και συναρτήσεις.
Συνθήκες και επαναληπτικοί βρόχοι. Δημιουργία πινάκων στήλης, γραμμής και πολλών διαστάσεων. Πράξεις μεταξύ πινάκων, ορίζουσα τετραγωνικού πίνακα. Αντίστροφος πίνακας. Επίλυση γραμμικών συστημάτων.
Δημιουργία επιθυμητών συναρτήσεων από το χρήστη. Δημιουργία και απεικόνιση καμπυλών στο R2 και R3. Στροφή και παράλληλη μετατόπιση καμπύλης. Εφαπτόμενα διανύσματα και μοναδιαίο εφαπτόμενο διάνυσμα σε καμπύλη. Καμπυλότης.
Αριθμητική ολοκλήρωση συναρτήσεων. Υπολογισμός εμβαδού κλειστών σχημάτων στο R2. Υπολογισμός μήκους καμπύλης. Μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων. Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων.
Βασικά στοιχεία συμβολικών υπολογισμών στο MATLAB (symbolic MATLAB). Υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων πινάκων. Συμβολική παραγώγιση και ολοκλήρωση.
Εισαγωγή στις επιφάνειες στο R3 και απεικόνιση αυτών στο MATLAB. Διάνυσμα κάθετο σε επιφάνεια και εφαπτόμενο επίπεδο.

Εξάμηνο : 1o

Διδάσκοντες : Κ. Παπαοδυσσεύς