Ψύξη Ι
Περιγραφή

Στοιχειώδης ψυκτικός κύκλος μηχανικής συμπίεσης ατμού. Ψυκτικός κύκλος μηχανικής συμπίεσης ατμού, με υπόψυξη συμπυκνώματος και αναρρόφηση υπέρθερμου ατμού.  Ψυκτικός κύκλος πολυβάθμιας μηχανικής συμπίεσης ατμού.  Ψυκτικά μέσα.  Μέτρηση ψυκτικής ισχύος.  Κύκλος Stirling.  Στοιχειώδης κύκλος υγροποιήσεως αέρα.  Κύκλος υψηλής, χαμηλής πιέσεως υγροποιήσεως αέρα.  Υγροποίηση αέρα με μερική αποτόνωση.  Ελάχιστο έργο για υγροποίηση αερίων.  Συμπίεση μέσω δέσμης ρευστού.  Σωλήνας δίνης.  Θερμοηλεκτρική ψύξη.  Ψύξη με απομαγνήτιση.  Ψύξη με απορρόφηση.  Ψυκτικές διατάξεις με χρήση διαλυμάτων NH3/H2O και H2O/LiBr.  Ψυκτικά συστήματα προσροφήσεως και επαναπορροφήσεως.  Ψυχομετρία.  Αισθητή ψύξη και θέρμανση αέρα.
Ψύξη και αφύγρανση.  Αδιαβατική ανάμιξη.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Χ. Τζιβανίδης