Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής Ι
Περιγραφή

Χωροταξία του εργοστασίου. Προγραμματισμός εκτέλεσης έργου. Δίκτυα προγραμματισμού (κατάστρωση, επίλυση). Μέθοδοι CPM και PERT. Διαγράμματα Gantt.
Εκπόνηση οικονομικού προγράμματος για την εκτέλεση έργου. Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής του προγράμματος. Μεθοδολογία χρήσης Η/Υ για τον προγραμματισμό εκτέλεσης έργου.

Εξάμηνο : 8o

Διδάσκοντες : Β. Λεώπουλος