Άλλες ερευνητικές ομάδες
Σε συνεργασία με τα Ερευνητικά Εργαστήρια της Σχολής (καθώς και με άλλους οργανισμούς), διεπιστημονικές ομάδες ερευνητών της Σχολής αναπτύσσουν δραστηριότητες σε θεματικούς χώρους αιχμής της Ναυπηγικής τεχνολογίας. Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες αναπτύσσονται: α) σε επίπεδο βασικής θεωρητικής έρευνας, β) σε επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας, είτε υλοποιώντας τα ευρήματα της θεωρητικής έρευνας είτε διερευνώντας πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν φορείς και οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις λειτουργικές τους διαδικασίες.