Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Παραδοτέα για την αποζημίωση των φοιτητών:

-Έντυπο ΕΡΓΑΝΗ Ε.3.5. Έναρξη και Λήξη με σφραγίδα και υπογραφή του Φορέα.

-Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου

-Βεβαίωση Πρακτικής από το Φορέα με σφραγίδα και υπογραφή (2 αντίτυπα) -Έντυπο Αξιολόγησης από το Φορέα

-Έκθεση (σε έντυπη μορφή)

Όλα τα έγγραφα σε έντυπη μορφή.