Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Oι εξετάσεις Ιουνίου 2022 του Μαθήματος Γαλλική Τεχνική Ορολογία IV, καθώς και των σπουδαστριών-τών επί πτυχίω και λοιπών περιπτώσεων θα διεξαχθεί με κατάθεση ερευνητικής εργασίας και όχι διά ζώσης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 25η Ιουνίου 2022.
Η διδάσκουσα,
Δρ Ζωή Εξάρχου