Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Χ. Ξάνθης
  Θ. Τσιούρβα
Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)
  Α. Μαρκουλής
  Χ. Σαράφογλου
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
  Ε. Καλούτσα