Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Χ. Σαρρής
Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)
  Ν. Αλεξανδράκης
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
  Ε. Ακριτίδη