Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Γ. Μυλωνάς
  Ε. Παπακωνσταντίνου
  X. Στεργιόπουλος
  Ι. Τραχανάς
  Δ. Τριπερίνας
Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)
  Π. Γαβριλιάδης
  Ι. Γεωργίου
  Φ. Κασάπης
  Γ. Κατσαούνης
  Δ. Λιαροκάπης
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
  Ι. Ράπτη