Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Π. Αναξαγόρου
  Δ. Μουρκογιάννης
Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)
  Α. Αλησαφάκη
  Π. Ζαχαριουδάκης
  Ε. Ηλιοπούλου
  Γ. Παπατζανάκης
  Γ. Τσικρικάς
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
  Κ. Σταματάκη