Καθηγητές
  Μ. Σαμουηλίδης
  Ν. Τσούβαλης
  Ι. Χατζηγεωργίου
Επίκουροι Καθηγητές
  Κ. Ανυφαντής
  Α. Ζερβάκη
  Δ. Κονισπολιάτης
Ομότιμοι Καθηγητές
  Σ. Μαυράκος