Καθηγητές
  Σ. Μαυράκος
  Δ. Παντελής
  Μ. Σαμουηλίδης
  Ν. Τσούβαλης
  Ι. Χατζηγεωργίου
Επίκουροι Καθηγητές
  Κ. Ανυφαντής