Καθηγητές
  Ι. Γεωργίου
  Ν. Κυρτάτος
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Λ. Καϊκτσής
  Ι. Προυσαλίδης
Επίκουροι Καθηγητές
  Χ. Παπαδόπουλος
  Γ. Παπαλάμπρου