Καθηγητές
  Ι. Γεωργίου
  Λ. Καϊκτσής
  Ν. Κυρτάτος
  Ι. Προυσαλίδης
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Χ. Παπαδόπουλος
Επίκουροι Καθηγητές
  Γ. Παπαλάμπρου