Καθηγητές
  Γερ. Αθανασούλης
  Γρ. Γρηγορόπουλος
  Κ. Μπελιμπασάκης
  Γερ. Πολίτης
  Γ. Τζαμπίρας
  Γ. Τριανταφύλλου
Επίκουροι Καθηγητές
  Γ. Παπαδάκης