Καθηγητές
  Γρ. Γρηγορόπουλος
  Κ. Μπελιμπασάκης
  Γ. Τριανταφύλλου
Επίκουροι Καθηγητές
  Μ. Αγγέλου
  Γ. Παπαδάκης
Ομότιμοι Καθηγητές
  Γερ. Αθανασούλης
  Θ. Λουκάκης
  Γερ. Πολίτης
  Γ. Τζαμπίρας