Καθηγητές
  Γερ. Αθανασούλης
  Γρ. Γρηγορόπουλος
  Κ. Μπελιμπασάκης
  Γ. Τριανταφύλλου
Επίκουροι Καθηγητές
  Γ. Παπαδάκης