Καθηγητές
  Γ. Ζαραφωνίτης
  Κ. Σπύρου
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Ν. Βεντίκος
  Α. Γκίνης
  Δ. Κονοβέσης
  Δ. Λυρίδης
Επίκουροι Καθηγητές
  N. Θεμελής
Ομότιμοι Καθηγητές
  Α. Παπανικολάου