Καθηγητές
  Γ. Ζαραφωνίτης
  Π. Κακλής
  Κ. Σπύρου
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Ν. Βεντίκος
  Α. Γκίνης
  Δ. Λυρίδης
Επίκουροι Καθηγητές
  N. Θεμελής