Θέμα Σχεδίασης Πλοίου

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών, στο 7ο και 8ο εξάμηνο περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό μάθημα Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου Ι.

Η εκπόνηση του Θέματος Μελέτης και Σχεδίασης αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων μεθοδολογικών και κριτικών ικανοτήτων του τελειόφοιτου Ναυπηγού Μηχανικού σε θέματα μελέτης και σχεδίασης, καθώς με βάση τις υποθετικές απαιτήσεις ενός ενδεχόμενου πλοιοκτήτη και τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία των πλοίων, ζητείται να εκπονηθεί η προμελέτη ενός επιλεγμένου τύπου πλοίου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες εργασίες, μελέτες και σχέδια:

Τέτοια στοιχεία είναι:

  • Καθορισμός κυρίων διαστάσεων σκάφους, υπολογισμοί βαρών
  • Ανάπτυξη τρισδιάστατου μοντέλου γάστρας και εσωτερικής υποδιαίρεσης με χρήση κατάλληλου λογισμικού
  • Σχέδιο γραμμών, σχέδιο χωρητικότητας, σχέδιο μέσης τομής
  • Υδροστατικοί υπολογισμοί, μελέτη ευστάθειας
  • Μελέτη αντοχής της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου
  • Υπολογισμός αντίστασης ρυμούλκησης, σχεδίαση έλικας, υπολογισμός ισχύος πρόωσης
  • Υπολογισμός κόστους κατασκευής, οικονομοτεχνική αξιολόγηση της επένδυσης

Η εκπόνηση του Θέματος βασίζεται σε γνώσεις που προσφέρονται από άλλα μαθήματα του ΠΠΣ και υλοποιείται με την βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ που η Σχολή διαθέτει προς χρήση στους σπουδαστές. Η βαθμολόγηση του θέματος γίνεται από ομάδα μελών ΔΕΠ της Σχολής που εκπροσωπούν τις επιστημονικές περιοχές, με συντονιστή τον εκπρόσωπο της Περιοχής Μελέτης Πλοίου.

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση μελετητικής εμπειρίας καθώς για την εκπόνηση του Θέματος οι φοιτητές θα χρειαστεί να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να κάνουν χρήση κατάλληλων πηγών και δεδομένων που είναι απαραίτητα κατά τα διάφορα στάδια της εργασίας τους, να κάνουν κρίσιμες επιλογές συνυπολογίζοντας την αβεβαιότητα ή αντιμετωπίζοντας την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και να ελέγχουν εκ των υστέρων τα αποτελέσματα των επιλογών τους προβαίνοντας στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθότητα του τελικού αποτελέσματος και να επιλέγουν κάθε φορά τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης και σύνθεσης, λαμβάνοντας υπόψιν την παράμετρο του χρόνο και τους διαθέσιμους πόρους.