Προσωπικό Τομέα Θαλασσίων Κατασκευών
  Διευθυντής: Μ. Σαμουηλίδης, Καθηγητής

  Γραμματεία: