Προσωπικό Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας
  Διευθυντής: Ι. Προυσαλίδης, Καθηγητής

  Γραμματεία: