Προσωπικό Γραμματείας
Αναπληρώτρια Γραμματέας
  Α. Τσώνη (Αναπλ. Γραμματέας)
Διοικητικοί Υπάλληλοι
  Χ. Παπαβασιλείου
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Γραμματεία)
  Π. Γιάννακα
  Α. Θάνου
  Π. Κάντα
  Ε. Μητροπούλου
  Χ. Παπαστεργίου