Προσωπικό Γραμματείας
Αναπληρώτρια Γραμματέας
  Α. Τσώνη (Αναπλ. Γραμματέας)
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Γραμματεία)
  Π. Γιάννακα
  Α. Θάνου
  Π. Κάντα
  A. Λάμπρου
  Ε. Μητροπούλου
  Ι. Φατούρου