Προσωπικό Γραμματείας
Αναπληρώτρια Γραμματέας
  Α. Τσώνη (Αναπλ. Γραμματέας)
Διοικητικοί Υπάλληλοι
  Χ. Παπαβασιλείου
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Γραμματεία)
  Π. Γιάννακα
  Ε. Γιαννοπούλου
  Α. Θάνου
  Π. Κάντα
  Ε. Μητροπούλου
  Χ. Παπαστεργίου