Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) οδηγούν στη λήψη ΔΜΣ (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Για όσους θέλουν, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του EMΠ.

Το ΔΠΜΣ στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας, είναι:

  • Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.
  • Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.
  • Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ οργανώνεται από :

με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. η οποία εφαρμόζει συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας για το ΔΠΜΣ.

Αίτηση υποψηφιότητας

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ ή ομοταγών ισοτίμων και αναγνωρισμένων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ισοτίμων και αναγνωρισμένων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής κυρίως θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης σε ποσοστό το οποίο θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Τέλος, γίνονται επίσης δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών, ως ο νόμος ορίζει.

Κριτήρια Επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.  Ειδικότερα, οι Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών συνεκτιμώνται τα εξής κυρίως κριτήρια:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου με ελάχιστο βαθμό 6 , β) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ, γ) η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα και Ακαδημαϊκό έτος, δ) η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, ε) η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και τις πιθανές δημοσιεύσεις

Πέραν αυτών λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα :

α) Τυχόν τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου , β) γνώσεις πληροφορικής, γ) συστατικές επιστολές ή, εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Διάρκεια σπουδών

Για την ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ  απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακή εργασία. Τα εννέα (9) τουλάχιστον από τα δώδεκα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα τρία (3) το πολύ κατ' επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) το πολύ ανήκουν στα μαθήματα βάσης και πέντε (5) τουλάχιστον στα μαθήματα της ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής.

Η κανονική διάρκεια σπουδών υποδιαιρείται σε τρία εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής και το τρίτο στη παρακολούθηση των ενδεχόμενων υπολειπόμενων κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας.

Απονεμόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι

(α)   To ΠΜΣ απονέμει ΔΜΣ (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) στο επιστημονικό πεδίο  «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας» μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών. 

(β)   Παρέχει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) μετά τη λήψη του ΔΜΣ, εφ' όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας κατανέμονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και κατεύθυνσης που ακολουθεί ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής, και το τρίτο στην παρακολούθηση των ενδεχόμενων υπολειπόμενων κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο των μαθημάτων.

Πρακτική Άσκηση

Στους φοιτητές του ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία», σύμφωνα με τον κανονισμό προσφέρεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε αναγνωρισμένες εταιρίες του χώρου της ναυτικής και θαλάσιας τεχνολογίας. Η εισαγωγή του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να διαπιστώσουν στην πράξη την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, γεγονός που συντελεί στην βαθύτερη εμπέδωση τους. Ταυτόχρονα, τους επιτρέπει να γνωρίσουν από κοντά τον μελλοντικό χώρο εργασίας τους, τις απαιτήσεις και το αντικείμενο του επαγγέλματός τους.

Φοιτητικά Θέματα

Εντός του πλαισίου λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σε «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» επιδιώκεται η δίκαιη και αποτελεσματική διευθέτηση των παραπόνων των φοιτητών όποτε αυτά προκύπτουν, με τήρηση κανόνων εμπιστευτικότητας. Προς τον σκοπό αυτό έχει υιοθετηθεί κανονισμός διαχείρισης φοιτητικών παραπόνων και ενστάσεων, εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο κανονισμό που εφαρμόζεται εντός της συντονίζουσας το ΔΠΜΣ Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ για τους φοιτητές του προπτυχιακού της προγράμματος.

Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» λειτουργεί ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών.

Διδακτικό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ είναι διδάκτορες με υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, στην πλειοψηφία τους διεθνώς αναγνωρισμένοι καθηγητές και ερευνητές οι οποίοι παρακολουθούν τη διεθνή βιβλιογραφία στο επιστημονικό τους αντικείμενο, εκπονούν ερευνητικές εργασίες και καθοδηγούν ερευνητικές ομάδες, συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια, αναπτύσσουν συνεργασίες με τη βιομηχανία και με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ενημερώνονται για το περιεχόμενο συναφών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού.

Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα στο ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» ενθαρρύνουν την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού.

Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΔΠΜΣ αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Οδηγός σπουδών του ΔΠΜΣ

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τον οδηγό σπουδών του ΔΠΜΣ (2023-2024).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο σημαντικά σημεία του κανονισμού.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Κανονισμός εξετάσεων από τριμελή επιτροπή

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο τον κανονισμό.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του ΔΠΜΣ

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του ΔΠΜΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.