Αρχείο Διατριβών
Σπουδαστής Τίτλος Επιβλέπων Έτος
Πολίτης Γεράσιμος Περί της Κατανομής των Υδροδυναμικών Πιέσεων και των εξ αυτών Πλευραδιλούμενων Τάσεων στα Πτερύγια Ναυτικών Ελίκων Θ. Λουκάκης
1980

Αθανασούλης Γεράσιμος Μελέτη μη Μόνιμων Ροών Ελεύθερης Επιφάνειας με τη βοήθεια Θεωρημάτων Μεταβολής Θ. Λουκάκης
1982

Τζαμπίρας Γεώργιος Αριθμητική και Πειραματική Μελέτη του Τυρβώδους Πεδίου Ροής στη Πρύμνη Διπλών Προτύπων Πλοίων Θ. Λουκάκης
1984

Μανωλάκος Δημήτριος Έρευνα επί της δυνατότητας εφαρμογής των μεθόδων πλαστικής αναλύσεως στη μελέτη του φαινομένου των συγκρούσεων πλοίων Θ. Λουκάκης
1984

Κακλής Παναγιώτης Επιπλέοντα Λεπτόγραμμα Σώματα με Σταθερή πρόσω Ταχύτητα Θ. Λουκάκης
1985

Γάνος Γεώργιος Συστηματική Σειρά Παραδοσιακών Ελληνικών Αλιευτικών Σκαφών Θ. Λουκάκης
1988

Ταρουδάκης Μιχαήλ Μελέτη της Διάδοσης των Ηχητικών Κυμάτων σε Ρηχή Θάλασσα με Ανώμαλη Διαμόρφωση Πυθμένα Ι. Ιωαννίδης
1988

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος Βελτιστοποίηση Χαρακτηριστικών Δυναμικής Συμπεριφοράς Πλοίων σε Κυματισμούς Θ. Λουκάκης
1989

Πολίτης Κωνσταντίνος Θεωρητική Ανάλυση του Προβλήματος Αλληλεπίδρασης Επιπλεόντων Σωμάτων & Κυματισμών, με Έμφαση στην Ασυμπτωτική Ανάλυση του Προβλήματος για Χαμηλές Συχνότητες και για Μεγάλους Χρόνους Γ. Αθανασούλης
1990

Ζαραφωνίτης Γεώργιος Δευτεροτάξια Θεωρία Κινήσεων και Φορτίσεων Τρισδιάστατων Σωμάτων Γενικής Μορφής σε Κυματισμούς Α. Παπανικολάου
1990

Μακράκης Γεώργιος Διάδοση Ελαστικών Κυμάτων σε Ημίχωρο με Κυλινδρική Οπή Γ. Αθανασούλης
1992

Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος Αναλυτικός Προσδιορισμός των μη Μονίμων Φαινομένων Ροής κατά τη Λειτουργία της Έλικας πίσω από το πλοίο Γ. Πολίτης
1992

Τσόλκας Ιωάννης Προκαταρκτική Εκτίμηση Κατάστασης και Καθορισμός Επισκευής Πλοίου και Μηχανημάτων με Χρήση Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης Ν. Κυρτάτος
1992

Βαφειάδου Μαρία-Ελένη Γεωμετρικό Μοντέλο της Επιφάνειας Γάστρας Πλοίου & Παραγωγής Σύνθετων Χωρικών Πλεγμάτων για Υδροδυναμικές Εφαρμογές Λ. Μπαρδής
1992

Τσούβαλης Νικόλαος Στατική & Δυναμική Απόκριση Απλά Εδρασμένων Πλακών από Σύνθετα Υλικά υπό την Επίδραση Συνεπίπεδων Θλιπτικών ή και Πλάγιων Φορτίων Β. Παπάζογλου
1993

Θεοδουλίδης Αλέξανδρος Συμβολή στη Μελέτη του Μόνιμου Προβλήματος Διαταραχής Ομοιόμορφης Ροής με Ελεύθερη Επιφάνεια. Γραμμικό και μή Γραμμικό Πρόβλημα Γ. Αθανασούλης
1995

Σουκισιάν Τακβόρ Μέθοδοι Μακροχρόνιας Ανάλυσης και Πρόβλεψης του Κυματικού Κλίματος Θαλάσσιων Περιοχών Γ. Αθανασούλης
1995

Βεντίκος Ιωάννης Αριθμητική Μελέτη μη Μόνιμων Σπηλαιούμενων και μη Σπηλαιούμενων Ροών γύρω από Υδροτομές Γ. Τζαμπίρας
1996

Καρυαμπάς Ηλίας Προμελέτη και Σχεδίαση Πλοίου Με Η/Υ Α. Παπανικολάου
1996

Γαροφαλλίδης Δημήτριος Πειραματική & Αριθμητική Διερεύνηση της Ροής γύρω από ένα Πρότυπο Πλοίου σε Διάφορους Αριθμούς Froude Γ. Τζαμπίρας
1996

Χατζηγεωργίου Ιωάννης Μέθοδοι για τη μη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση Μεταλλικών & Συνθετικών Γραμμών Αγκύρωσης με Υψηλή & Χαμηλή Προέκταση Σ. Μαυράκος
1997

Στεφανάκος Χρήστος Μη Στάσιμη Στοχαστική Μοντελοποίηση Χρονοσειρών με Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Δεδομένα Γ. Αθανασούλης
1999

Πηγουνάκης Κων/νος Μέθοδοι Εξομάλυνσης Διδιάστατων και Τρισδιάστατων Καμπυλών υπό Σχεδιαστικούς Περιορισμούς - Εφαρμογές στη Μελέτη Πλοίου Π. Κακλής
1999

Προσπαθόπουλος Αριστείδης Τρισδιάστατη Ακουστική Διάδοση γύρω από Αξιοσυμμετρικές Ανομοιομορφίες σε Θαλάσσιους Κυματοδηγούς Γ. Αθανασούλης
2000

Θεοτοκάτος Γεράσιμος Μελέτη Λειτουργίας Υπερπληρωτών σε Μεταβατικές Καταστάσεις Φόρτισης Ναυτικών Κινητήρων Diesel Ν. Κυρτάτος
2001

Παπαδόπουλος Χρήστος Ανάλυση Ταλαντωτικής και Ακουστικής Συμπεριφοράς Στοιχείων Κατασκευών Ι. Ιωαννίδης
2001

Ξηρός Νικόλαος Εύρωστος Έλεγχος του Ναυτικού Κινητήρα Προώσεως Diesel με νόμου PID και ανατροφοδοτήσεως καταστάσεως Ν. Κυρτάτος
2001

Βεντίκος Νικόλαος Καταστολή της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοκηλίδες Χ. Ψαραύτης
2002

Γκίνης Αλέξανδρος Σχεδίαση Καμπυλών & Επιφανειών με τη Βοήθεια Η/Υ Π. Κακλής
2003

Σπανός Δημήτριος Προσομοίωση των Κινήσεων του Πλοίου κατόπιν Κατάκλισης σε Κυματισμούς και Διερεύηση της Συμπεριφοράς Ε/Γ -Ο/Γ Πλοίων Α. Παπανικολάου
2003

Σέρβης Δημήτριος Αριθμητική Προσομοίωση της Απόκρισης Πλοίου κατά τη Διάρκεια Σύγκρουσης Ε. Σαμουηλίδης
2004

Γεροστάθης Θεόδωρος Κυματική Διάδοση σε Ρηχό Νερό με Χρήση Αναλυτικών και Αριθμητικών Μοντέλων Κατάλληλων για Παράλληλη Επεξεργασία Γ. Αθανασούλης
2004

Θεοδοσίου Γαβριήλ Στερεά Μοντελοποίηση Κενών Χώρων σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις - Εφαρμογή Σχεδίαση Μηχανοστασίου Πλοίου Π. Κακλής
2004

Μπουλουγούρης, Ευάγγελος Βελτιστοποίηση της Σχεδίασης Πλοίων ως προς την Επιβιωσιμότητα Κατόπιν Βλάβης με Έμφαση στη Σχεδίαση Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων Α. Παπανικολάου
2004

Σχινάς Ορέστης Σύγχρονα Θέματα Επενδύσεων Μεταφορών με Έμφαση στα Θαλάσσια Συστήματα Χ. Ψαραύτης
2005

Γρέκας Διονύσιος Μέθοδος Τεχνητής Νοημοσύνης για Τεχνικοοικονομικά Βέλτιστη Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων Χ. Φραγκόπουλος
2005

Γαβριηλίδης Νικόλαος Σχεδίαση Επιφανειών που παρεμβάλλουν παράλληλες μη-συνεκτικές τομές αντικειμένων Π. Κακλής
2005

Γαβριλιάδης Παναγιώτης Θεωρητική Μελέτη & Αριθμητική Επίλυση του Προβλήματος των Ροπών με Εφαρμογή στο Προσδιορισμό των Κατανομών Πιθανότητας των Αποκρίσεων Θαλασσίων Συστημάτων Γ. Αθανασούλης
2006

Ηλιοπούλου Ελευθερία Επιδράσεις των Πρόσφατων Κανονισμών Ασφάλειας στην Μελέτη & Σχεδίαση Εμπορικών Πλοίων με Έμφαση στην Βέλτιστη Σχεδίαση Επιβατηγών Πλοίων Απ. Παπανικολάου
2006

Κώστας Κωνσταντίνος Εικονικά Περιβάλλοντα και Εφαρμογή στη Ναυπηγική. Π. Κακλής
2006

Περισσάκης Στυλιανός Εφαρμογές Μεθόδων Laser και CFD για τον Προσδιορισμό της Ελεύθερης Επιφάνειας και του Πεδίου Ροής γύρω από Ιστιοπλοϊκά Σκάφη, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της αντίστασής τους. Γ. Γρηγορόπουλος
2007

Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης Εργαλεία Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων στη Ναυτιλία. Δ. Λυρίδης
2007

Χριστούλης Δημήτριος Μελέτη Μηχανισμού Στερεοποίησης Τηγμένων Σωματιδίων κατά το σχηματισμό Επιστρώματος με τεχνική Ψεκασμού Πλάσματος. Δ. Παντελής
2007

Λιβανός Γεώργιος Λεπτομερές Μοντέλο Τριβών 4-χρονων Ναυτικών Κινητήρων Diesel. Ν. Κυρτάτος
2007

Κόρας Γεώργιος Συνθήκες Κυρτότητας Παραμετρικών Επιφανειών B-splines (Convexity Conditions for Parametric B-spline surfaces). Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Βιβλιοθήκης Σχεδίασης Καμπυλών και Επιφανειών (Development of an Integrated Curve and Surface Design Library). Π. Κακλής
2008

Κάραλης Δημήτριος Θερμομηχανική Ανάλυση και Πειραματική Διερεύνηση Συγκολλήσεων Χαλύβων με Μετασχηματισμούς Φάσης ? Εφαρμογή στον Χάλυβα Ck 45. Β. Παπάζογλου
2008

Bani ? Khaled Mohammed Ταλαντώσεις και Ακουστική Περιστρεφόμενων Κατασκευών από Σύνθετα Υλικά Ι. Γεωργίου
2008

Ψαρρός Απόστολος Το Ελληνικό Σύστημα Θαλασσίων Μεταφορών ? Ποιότητα και Τεχνοοικονομικές Εξελίξεις σε Πλοία ? Κανονισμοί ? Υπηρεσίες ? Λιμάνια ? Προτάσεις Αναβάθμισης. Χ. Ψαραύτης
2008

Πολίτης Κωνσταντίνος Μοντελοποίηση και Αριθμητική Επίλυση Προβλημάτων Κυματικής Διάδοσης στη Θάλασσα με τη βοήθεια Κυματιδίων (Wavelets). Γ. Αθανασούλης
2008

Θεμελής Νικόλαος Εκτίμηση Δυναμικής Ευστάθειας Πλοίου σε Κυματισμούς. Κ. Σπύρου
2008

Παπαλάμπρου Γεώργιος Επιδόσεις Ναυτικών Κινητήρων σε Ακραία Μεταβατικά Φορτία. Ν. Κυρτάτος
2008

Γκόνης Κωνσταντίνος Ανάλυση Ανταγωνισμού και Στρατηγικών Επενδύσεων στην Αγορά LNG. Ζ. Ψαραύτης
2009

Δημόπουλος Γεώργιος Ανάπτυξη Μεθόδου για τη Βελτιστοποίηση Σύνθεσης, Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ενεργειακών Συστημάτων. Χ. Φραγκόπουλος
2009

Γκόχαρη Χριστιάνα Βελτιστοποίηση Πλοίου στα Πλαίσια Ολοκληρωμένου Συστήματος Συνδυασμένων Μεταφορών. Α. Παπανικολάου
2010

Μπουρμά Παρασκευή Υδροδυναμική Ανάλυση & Σχεδίαση Υποβρύχιου Καταγραφικού Οχήματος Κινούμενου με Μεταβλητή Πλευστότητα. Σ. Μαυράκος
2010

Κυριακόγγονας Ανδρέας Τρισδιάστατη Θερμομηχανική Ανάλυση της Συγκόλλησης Ανοξείδωτων Ωστενιτικών Χαλύβων. Β. Παπάζογλου
2010

Μαζαράκος Θ. Δευτεροτάξιες Υδροδυναμικές Φορτίσεις και Απόσβεση Έκπτωσης σε Επιπλέουσες Θαλάσσιες Κατασκευές Σ. Μαυράκος
2010

Τίγκας Ιωάν. Μη-γραμμική Δυναμική Ανάλυση της Κατευθυντικής Ευστάθειας Πλοίων σε Άνεμο και Κύματα. Κ. Σπύρου
2010

Shukui Liu Αριθμητική Προσομοίωση Κινήσεων μεγάλου πλάτους Πλοίων σε Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Μελέτη και Ασφαλή Λειτουργία. Α. Παπανικολάου
2011

Σκούπας Σωτήριος Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για τη Βελτιστοποίηση της Μελέτης & Σχεδίασης Επιβατηγών-Οχηματαγωγών Πλοίων Νέας Τεχνολογίας. Γ. Ζαραφωνίτης
2012

Κοντόβας Χρήστος Ποσοτικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση του Ρίσκου για τη Θαλάσσια Ασφάλεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Χ. Ψαραύτης
2012

Ανυφαντής Κων/νος-Ιωάννης Σχεδιασμός και Ανάλυση Συνδέσεων με Κολλητικά μέσα μεταξύ Μεταλλικών Υλικών. Ν. Τσούβαλης
2012