Αρχείο Διατριβών
Σπουδαστής Τίτλος Επιβλέπων Έτος
Πολίτης Γεράσιμος Περί της Κατανομής των Υδροδυναμικών Πιέσεων και των εξ αυτών Πλευραδιλούμενων Τάσεων στα Πτερύγια Ναυτικών Ελίκων Θ. Λουκάκης
1980

Αθανασούλης Γεράσιμος Μελέτη μη Μόνιμων Ροών Ελεύθερης Επιφάνειας με τη βοήθεια Θεωρημάτων Μεταβολής Θ. Λουκάκης
1982

Τζαμπίρας Γεώργιος Αριθμητική και Πειραματική Μελέτη του Τυρβώδους Πεδίου Ροής στη Πρύμνη Διπλών Προτύπων Πλοίων Θ. Λουκάκης
1984

Μανωλάκος Δημήτριος Έρευνα επί της δυνατότητας εφαρμογής των μεθόδων πλαστικής αναλύσεως στη μελέτη του φαινομένου των συγκρούσεων πλοίων Θ. Λουκάκης
1984

Κακλής Παναγιώτης Επιπλέοντα Λεπτόγραμμα Σώματα με Σταθερή πρόσω Ταχύτητα Θ. Λουκάκης
1985

Γάνος Γεώργιος Συστηματική Σειρά Παραδοσιακών Ελληνικών Αλιευτικών Σκαφών Θ. Λουκάκης
1988

Ταρουδάκης Μιχαήλ Μελέτη της Διάδοσης των Ηχητικών Κυμάτων σε Ρηχή Θάλασσα με Ανώμαλη Διαμόρφωση Πυθμένα Ι. Ιωαννίδης
1988

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος Βελτιστοποίηση Χαρακτηριστικών Δυναμικής Συμπεριφοράς Πλοίων σε Κυματισμούς Θ. Λουκάκης
1989

Πολίτης Κωνσταντίνος Θεωρητική Ανάλυση του Προβλήματος Αλληλεπίδρασης Επιπλεόντων Σωμάτων & Κυματισμών, με Έμφαση στην Ασυμπτωτική Ανάλυση του Προβλήματος για Χαμηλές Συχνότητες και για Μεγάλους Χρόνους Γ. Αθανασούλης
1990

Ζαραφωνίτης Γεώργιος Δευτεροτάξια Θεωρία Κινήσεων και Φορτίσεων Τρισδιάστατων Σωμάτων Γενικής Μορφής σε Κυματισμούς Α. Παπανικολάου
1990

Μακράκης Γεώργιος Διάδοση Ελαστικών Κυμάτων σε Ημίχωρο με Κυλινδρική Οπή Γ. Αθανασούλης
1992

Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος Αναλυτικός Προσδιορισμός των μη Μονίμων Φαινομένων Ροής κατά τη Λειτουργία της Έλικας πίσω από το πλοίο Γ. Πολίτης
1992

Τσόλκας Ιωάννης Προκαταρκτική Εκτίμηση Κατάστασης και Καθορισμός Επισκευής Πλοίου και Μηχανημάτων με Χρήση Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης Ν. Κυρτάτος
1992

Βαφειάδου Μαρία-Ελένη Γεωμετρικό Μοντέλο της Επιφάνειας Γάστρας Πλοίου & Παραγωγής Σύνθετων Χωρικών Πλεγμάτων για Υδροδυναμικές Εφαρμογές Λ. Μπαρδής
1992

Τσούβαλης Νικόλαος Στατική & Δυναμική Απόκριση Απλά Εδρασμένων Πλακών από Σύνθετα Υλικά υπό την Επίδραση Συνεπίπεδων Θλιπτικών ή και Πλάγιων Φορτίων Β. Παπάζογλου
1993

Θεοδουλίδης Αλέξανδρος Συμβολή στη Μελέτη του Μόνιμου Προβλήματος Διαταραχής Ομοιόμορφης Ροής με Ελεύθερη Επιφάνεια. Γραμμικό και μή Γραμμικό Πρόβλημα Γ. Αθανασούλης
1995

Σουκισιάν Τακβόρ Μέθοδοι Μακροχρόνιας Ανάλυσης και Πρόβλεψης του Κυματικού Κλίματος Θαλάσσιων Περιοχών Γ. Αθανασούλης
1995

Βεντίκος Ιωάννης Αριθμητική Μελέτη μη Μόνιμων Σπηλαιούμενων και μη Σπηλαιούμενων Ροών γύρω από Υδροτομές Γ. Τζαμπίρας
1996

Καρυαμπάς Ηλίας Προμελέτη και Σχεδίαση Πλοίου Με Η/Υ Α. Παπανικολάου
1996

Γαροφαλλίδης Δημήτριος Πειραματική & Αριθμητική Διερεύνηση της Ροής γύρω από ένα Πρότυπο Πλοίου σε Διάφορους Αριθμούς Froude Γ. Τζαμπίρας
1996

Χατζηγεωργίου Ιωάννης Μέθοδοι για τη μη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση Μεταλλικών & Συνθετικών Γραμμών Αγκύρωσης με Υψηλή & Χαμηλή Προέκταση Σ. Μαυράκος
1997

Στεφανάκος Χρήστος Μη Στάσιμη Στοχαστική Μοντελοποίηση Χρονοσειρών με Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Δεδομένα Γ. Αθανασούλης
1999

Πηγουνάκης Κων/νος Μέθοδοι Εξομάλυνσης Διδιάστατων και Τρισδιάστατων Καμπυλών υπό Σχεδιαστικούς Περιορισμούς - Εφαρμογές στη Μελέτη Πλοίου Π. Κακλής
1999

Προσπαθόπουλος Αριστείδης Τρισδιάστατη Ακουστική Διάδοση γύρω από Αξιοσυμμετρικές Ανομοιομορφίες σε Θαλάσσιους Κυματοδηγούς Γ. Αθανασούλης
2000

Θεοτοκάτος Γεράσιμος Μελέτη Λειτουργίας Υπερπληρωτών σε Μεταβατικές Καταστάσεις Φόρτισης Ναυτικών Κινητήρων Diesel Ν. Κυρτάτος
2001

Παπαδόπουλος Χρήστος Ανάλυση Ταλαντωτικής και Ακουστικής Συμπεριφοράς Στοιχείων Κατασκευών Ι. Ιωαννίδης
2001

Ξηρός Νικόλαος Εύρωστος Έλεγχος του Ναυτικού Κινητήρα Προώσεως Diesel με νόμου PID και ανατροφοδοτήσεως καταστάσεως Ν. Κυρτάτος
2001

Βεντίκος Νικόλαος Καταστολή της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοκηλίδες Χ. Ψαραύτης
2002

Γκίνης Αλέξανδρος Σχεδίαση Καμπυλών & Επιφανειών με τη Βοήθεια Η/Υ Π. Κακλής
2003

Σπανός Δημήτριος Προσομοίωση των Κινήσεων του Πλοίου κατόπιν Κατάκλισης σε Κυματισμούς και Διερεύηση της Συμπεριφοράς Ε/Γ -Ο/Γ Πλοίων Α. Παπανικολάου
2003

Μπουλουγούρης, Ευάγγελος Βελτιστοποίηση της Σχεδίασης Πλοίων ως προς την Επιβιωσιμότητα Κατόπιν Βλάβης με Έμφαση στη Σχεδίαση Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων Α. Παπανικολάου
2004

Θεοδοσίου Γαβριήλ Στερεά Μοντελοποίηση Κενών Χώρων σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις - Εφαρμογή Σχεδίαση Μηχανοστασίου Πλοίου Π. Κακλής
2004

Γεροστάθης Θεόδωρος Κυματική Διάδοση σε Ρηχό Νερό με Χρήση Αναλυτικών και Αριθμητικών Μοντέλων Κατάλληλων για Παράλληλη Επεξεργασία Γ. Αθανασούλης
2004

Σέρβης Δημήτριος Αριθμητική Προσομοίωση της Απόκρισης Πλοίου κατά τη Διάρκεια Σύγκρουσης Ε. Σαμουηλίδης
2004

Σχινάς Ορέστης Σύγχρονα Θέματα Επενδύσεων Μεταφορών με Έμφαση στα Θαλάσσια Συστήματα Χ. Ψαραύτης
2005

Γρέκας Διονύσιος Μέθοδος Τεχνητής Νοημοσύνης για Τεχνικοοικονομικά Βέλτιστη Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων Χ. Φραγκόπουλος
2005

Γαβριηλίδης Νικόλαος Σχεδίαση Επιφανειών που παρεμβάλλουν παράλληλες μη-συνεκτικές τομές αντικειμένων Π. Κακλής
2005

Γαβριλιάδης Παναγιώτης Θεωρητική Μελέτη & Αριθμητική Επίλυση του Προβλήματος των Ροπών με Εφαρμογή στο Προσδιορισμό των Κατανομών Πιθανότητας των Αποκρίσεων Θαλασσίων Συστημάτων Γ. Αθανασούλης
2006

Ηλιοπούλου Ελευθερία Επιδράσεις των Πρόσφατων Κανονισμών Ασφάλειας στην Μελέτη & Σχεδίαση Εμπορικών Πλοίων με Έμφαση στην Βέλτιστη Σχεδίαση Επιβατηγών Πλοίων Απ. Παπανικολάου
2006

Κώστας Κωνσταντίνος Εικονικά Περιβάλλοντα και Εφαρμογή στη Ναυπηγική. Π. Κακλής
2006

Λιβανός Γεώργιος Λεπτομερές Μοντέλο Τριβών 4-χρονων Ναυτικών Κινητήρων Diesel. Ν. Κυρτάτος
2007

Περισσάκης Στυλιανός Εφαρμογές Μεθόδων Laser και CFD για τον Προσδιορισμό της Ελεύθερης Επιφάνειας και του Πεδίου Ροής γύρω από Ιστιοπλοϊκά Σκάφη, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της αντίστασής τους. Γ. Γρηγορόπουλος
2007

Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης Εργαλεία Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων στη Ναυτιλία. Δ. Λυρίδης
2007

Χριστούλης Δημήτριος Μελέτη Μηχανισμού Στερεοποίησης Τηγμένων Σωματιδίων κατά το σχηματισμό Επιστρώματος με τεχνική Ψεκασμού Πλάσματος. Δ. Παντελής
2007

Κόρας Γεώργιος Συνθήκες Κυρτότητας Παραμετρικών Επιφανειών B-splines (Convexity Conditions for Parametric B-spline surfaces). Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Βιβλιοθήκης Σχεδίασης Καμπυλών και Επιφανειών (Development of an Integrated Curve and Surface Design Library). Π. Κακλής
2008

Κάραλης Δημήτριος Θερμομηχανική Ανάλυση και Πειραματική Διερεύνηση Συγκολλήσεων Χαλύβων με Μετασχηματισμούς Φάσης ? Εφαρμογή στον Χάλυβα Ck 45. Β. Παπάζογλου
2008

Bani ? Khaled Mohammed Ταλαντώσεις και Ακουστική Περιστρεφόμενων Κατασκευών από Σύνθετα Υλικά Ι. Γεωργίου
2008

Ψαρρός Απόστολος Το Ελληνικό Σύστημα Θαλασσίων Μεταφορών ? Ποιότητα και Τεχνοοικονομικές Εξελίξεις σε Πλοία ? Κανονισμοί ? Υπηρεσίες ? Λιμάνια ? Προτάσεις Αναβάθμισης. Χ. Ψαραύτης
2008

Πολίτης Κωνσταντίνος Μοντελοποίηση και Αριθμητική Επίλυση Προβλημάτων Κυματικής Διάδοσης στη Θάλασσα με τη βοήθεια Κυματιδίων (Wavelets). Γ. Αθανασούλης
2008

Θεμελής Νικόλαος Εκτίμηση Δυναμικής Ευστάθειας Πλοίου σε Κυματισμούς. Κ. Σπύρου
2008

Παπαλάμπρου Γεώργιος Επιδόσεις Ναυτικών Κινητήρων σε Ακραία Μεταβατικά Φορτία. Ν. Κυρτάτος
2008

Γκόνης Κωνσταντίνος Ανάλυση Ανταγωνισμού και Στρατηγικών Επενδύσεων στην Αγορά LNG. Ζ. Ψαραύτης
2009

Δημόπουλος Γεώργιος Ανάπτυξη Μεθόδου για τη Βελτιστοποίηση Σύνθεσης, Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ενεργειακών Συστημάτων. Χ. Φραγκόπουλος
2009

Γκόχαρη Χριστιάνα Βελτιστοποίηση Πλοίου στα Πλαίσια Ολοκληρωμένου Συστήματος Συνδυασμένων Μεταφορών. Α. Παπανικολάου
2010

Μπουρμά Παρασκευή Υδροδυναμική Ανάλυση & Σχεδίαση Υποβρύχιου Καταγραφικού Οχήματος Κινούμενου με Μεταβλητή Πλευστότητα. Σ. Μαυράκος
2010

Κυριακόγγονας Ανδρέας Τρισδιάστατη Θερμομηχανική Ανάλυση της Συγκόλλησης Ανοξείδωτων Ωστενιτικών Χαλύβων. Β. Παπάζογλου
2010

Μαζαράκος Θ. Δευτεροτάξιες Υδροδυναμικές Φορτίσεις και Απόσβεση Έκπτωσης σε Επιπλέουσες Θαλάσσιες Κατασκευές Σ. Μαυράκος
2010

Τίγκας Ιωάν. Μη-γραμμική Δυναμική Ανάλυση της Κατευθυντικής Ευστάθειας Πλοίων σε Άνεμο και Κύματα. Κ. Σπύρου
2010

Shukui Liu Αριθμητική Προσομοίωση Κινήσεων μεγάλου πλάτους Πλοίων σε Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Μελέτη και Ασφαλή Λειτουργία. Α. Παπανικολάου
2011

Σκούπας Σωτήριος Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για τη Βελτιστοποίηση της Μελέτης & Σχεδίασης Επιβατηγών-Οχηματαγωγών Πλοίων Νέας Τεχνολογίας. Γ. Ζαραφωνίτης
2012

Κοντόβας Χρήστος Ποσοτικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση του Ρίσκου για τη Θαλάσσια Ασφάλεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Χ. Ψαραύτης
2012

Ανυφαντής Κων/νος-Ιωάννης Σχεδιασμός και Ανάλυση Συνδέσεων με Κολλητικά μέσα μεταξύ Μεταλλικών Υλικών. Ν. Τσούβαλης
2012

Γκίκας Γεώργιος Μη γραμμική συστιμική προτυποποίηση και ταυτοποίηση συσκευής κυματικής ενέργειας με ταλαντευόμενη στήλη ύδατος με χρήση σειρών Volterra και μετασχηματισμού Hilbert-Huang. Γ. Αθανασούλης
2012

Πέππα Σοφία Υπολογιστική Μελέτη Αλληλεπίδρασης Ροής με Κινούμενη Κατασκευή Γ. Τριανταφύλλου
2012

Τριάντου Κωστούλα Μελέτη Απλών και Σύνθετων Επικαλύψεων Ψυχρού Ψεκασμού: Μικροδομή, Μηχανισμός Συναπόθεσης, Τριβολογία και Αντοχή σε Διάβρωση. Δ. Παντελής
2012

Χατζηδούρος Ηλίας Effect of Hydrogen on the Mechanical Behaviour of Pipeline Steels Β. Παπάζογλου
2012

Σαράφογλου Χαρίκλεια Μεταλλουργικός και Τριβολογικός Χαρακτηρισμός Μεταλλικών και Κεραμεικών Επστρωμάτων που παράγονται με χρήση προηγμένων Τεχνικών Θερμικού Ψεκασμού Δ. Παντελής
2012

Ζάγκας Βασίλειος Ανάπτυξη Πλαισίου Μεθοδολογιών για τη Μοντελοποίηση των Ροών Γνώσης στη Ναυτιλία. Η περίπτωση της Ναυτιλιακής Συστάδας του Πειραιά. Δ. Λυρίδης
2013

Τσαντίλη Σεβαστή-Ηβη Στοχαστική Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων με Εφαρμογές σε Τεχνολογικά και Βιολογικά Συστήματα. Γ. Αθανασούλης
2014

Feurer Christian Γεωμετρική Μοντελοποίηση με Εφαρμογές στη Σχεδίαση Πλοίου. Π. Κακλής
2014

Βασιλείου Αναστασία Μελέτη Χύτευσης Ακριβείας με έμφαση στον βέλτιστο προσδιορισμό του Συντελεστή Μετάδοσης Θερμότητας. Δ. Παντελής
2014

Κονισπολιάτης Δημήτριος Υδροδυναμική Ανάλυση Πλωτών Συσκευών Ταλαντευόμενης Υδάτινης Στήλης για την Ανάκτηση Κυματικής Ενέργειας στην Ανοιχτή Θάλασσα. Σ. Μαυράκος
2014

Χιονόπουλος Σταύρος Πειραματική & Αριθμητική Μελέτη Ρομποτικών Συγκολλήσεων Λεπτών Ελασμάτων Κραμάτων Αλουμινίου της Σειράς 5ΧΧΧ. Δ. Παντελής
2014

Τσαρσιταλίδης Βασίλειος Υδροδυναμική Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων Πρόωσης και Εφαρμογή στη Σχεδίαση Βέλτιστων Συστημάτων Πρόωσης Πλοίου. Γ. Πολίτης
2015

Φραγκιαδάκης Νικόλαος Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μεθοδολογίας Εκτίμησης Διακινδύνευσης σε Ναυπηγεία. Ν. Βεντίκος
2015

Σοφράς Ηλίας Συμβολή στην Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδίασης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Πλοίου με Ηλετροπρόωση με έμφαση στη Διερεύνηση Φαινομένων Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος. Ι. Προυσαλίδης
2015

Μαρινάτος Ιωάννης Προσδιορισμός Κριτηρίων Αστοχίας Υλικών & Εφαρμογή τους σε Κώδικα Πεπερασμένων Στοιχείων για την Προσομοίωση Απόκρισης της Γάστρας Πλοίων σε Ακραία Φορτία. Ε. Σαμουηλίδης
2015

Γκρινιάρη Άννα Σύγκριση Ηλιακής Ακτινοβολίας & Δέσμης Λέιζερ για την Επιφανειακή Κατεργασία Μεταλλικών Κραμάτων. Δ. Παντελής
2016

Κατηφέογλου Στέφανος Υδροελαστική Συμπεριφορά Δομικών Στοιχείων σε Θαλάσσιες Εφαρμογές υπό την Επίδραση Ακραίων Καταστάσεων Φόρτισης. Ι. Χατζηγεωργίου
2016

Μαστρόκαλος Μάριος Εφαρμογή Μεθόδων Ελέγχου σε Προβλήματα Ρευστομηχανικής: Ροή γύρω από Κύλινδρο/Application of Control Methods to Fluid Mechanics Problems: Flow Past a Cylinder. Λ. Καϊκτσής
2016

Σπανδωνίδης Χρήστος Δυναμική της μετατόπισης φορτίου κοκκωδών υλικών σε πλοίο υπό κυματική διέγερση Κ. Σπύρου
2016

Καρατζάς Βασίλειος Assesment and Design of Composite Patch Repairing in Marine Applications. Ν. Τσούβαλης
2016

Παπουτσέλλης Χρήστος Μη Γραμμικά Κύματα Ελεύθερης Επιφάνειας σε Μεταβλητή με τη βοήθεια μεταβολικών Μεθόδων (Nonlinear water waves over varying bathymetry: Theoretical & Numerical Study using variational methods Γ. Αθανασούλης
2016

Τοπάλογλου Σωτήρης Λειτουργία & Ελεγχος Εγκαταστάσεων Πρόωσης Πολλαπλών Κινητήρων σε Μεταβατικές Συνθήκες. Ν. Κυρτάτος
2016

Πολύζος Στυλιανός Υπολογισμός της Υδροδυναμικής Αντιστάσεως των Παρελκομένων σε Συμβατικά Πλοία. Γ. Τζαμπίρας
2017

Κάσσης Δημήτριος Η επιχειρησιακή ωκεανογραφική παρακολούθηση των Ελληνικών Θαλασσών ως εργαλείο για την περιγραφή της υδροδυναμικής τους και της επίδρασης που αυτή έχει στην κατανομή βιοχημικών παραμέτρων. Γ. Τριανταφύλλου
2017

Σταύρου Δημήτριος Μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διαχείριση της αβεβαιότητας στη γνώμη των ειδικών όταν αξιολογούν θέματα ναυτικής και θαλάσσιας ασφάλειας. Εφαρμογή στις επιχειρήσεις μεταφοράς φορτίου από πλίο-σε-πλοίο. Ν Βεντίκος
2017

Δανιόλος Νικόλαος Μελέτη της Συγκόλλησης δια Τριβής με Ανάδευση όμοιων και ανόμοιων Κραμάτων Αλουμινίου, με έμφαση στην επίδραση των παραμέτρων της κατεργασίας στη μικροδομή και στις μηχανικές ιδιότητες. Δ. Παντελής
2017

Σακαλής Γεώργιος Ανάπτυξη Μεθόδου Προσωμοίωσης και Βελτιστοποίησης Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Συστημάτων Πλοίων. Χρ. Φραγκόπουλος
2018

Κιοσίδου Ευαγγελία Μελέτη Φιλικών προς το Περιβάλλον Αντιρρυπαντικών Επιστρωμάτων για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Πλοίων. Δ. Παντελής
2018

Ζηλάκος Ηλίας Μοντελοποίηση Υφασμάτων με Ελαστική Επίστρωση στη Σχεδίαση Πρωτότυπων Σωστικών Συστημάτων για τη Διάσωση Πλοίων. Σ. Μαυράκος
2018

Καζασίδης Εμμανουήλ-Μάριος Μελέτη Συγκόλλησης Χάλυβα Βελτιωμένης Αντοχής έναντι Κόπωσης (FCA) με Τεχνική Τόξου και Ηλεκτρόδιο Μεταλλικού Πυρήνα (MCAW) μέσω Διερεύνησης της Μικροδομής, της Δυσθραυστόπτητας και των Μηχανικών Ιδιοτήτων έναντι Εφελκυσμού. Δ. Παντελής
2018

Χατζηνικολάου Στέφανος Methodologies for Assessing Sustainability in Matitime Transport Ν. Βεντίκος
2019

Καρακίζης Παναγιώτης Μελέτη Δημιουργίας Συγκολλήσεων δια Τριβής με Ανάδευση Κραμάτων Αλουμινίου Ενισχυμένων με Κεραμικά Νανοσωματίδια. Δ. Παντελής
2019

Τζώρτζης Γεώργιος Ανάπτυξη Μεθόδου Δυναμικής Βελτιστοποίησης Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Συστημάτων Πλοίων. Χ. Φραγκόπουλος
2019

Φίλιππας Ευάγγελος Υδροδυναμική Ανάλυση Ναυτικών και Θαλάσσιων Βιομιμητικών Συστημάτων σε Κυματισμούς χρησιμοποιώντας GPGPU προγραμματισμό. Κ. Μπελιμπασάκης
2019

Κοντούλης Παναγιώτης Υπολογιστική Μελέτη και Βελτιστοποίηση Φαινομένων Ροής και Καύσης Βαρέος Ναυτιλιακού Καυσίμου σε Ναυτικούς Κινητήρες Λ. Καϊκτσής
2019

Πλέσσας Τιμολέων Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση Συστήματος Πλοίου Α. Παπανικολάου
2019

Αγγέλου Εμμανουήλ Αεροδυναμική και Υδροδυναμική Μοντελοποίηση Ιστιοπλοϊκών Σκαφών για Διερεύνηση Κατευθυντικής Ευστάθειας. Κ. Σπύρου
2019

Φωτεινός Μιχαήλ Μοντελοποίηση λειτουργίας 2-x μεγάλου Ναυτικού Κινητήρα σε μεταβατικές καταστάσεις Φορτίσεως. Ν. Κυρτάτος
2020

Καραθανάση Φλώρα Πιθανοθεωρητική Μοντελοποίηση Γραμμικών και Κατευθυντικών Μεταβλητών Ανεμολογικών και Κυματικών Χαρακτηριστικών, με Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον. Κ. Μπελιμπασάκης
2020

Μαμής Κωνσταντίνος Πιθανοθεωρητικές Αποκρίσεις Δυναμικών Συστημάτων υπό Διέγερση Γκαουσιανού Χρωματισμένου Θορύβου. Θεμελίωση μιας μη-Μαρκοβιανής Θεωρίας. Γ. Αθανασούλης
2020

Μανός Νικόλαος Στρατηγικές Αξιολόγησης της Βιωσιμότητας Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Δ. Λυρίδης
2020

Λιαροκάπης Δημήτριος Χρήση Μεθόδων PIV και σωλήνων Pilot για τον Προσδιορισμό του πεδίου ροής στον ομόρρου πλοίων με μεγάλο συντελεστή γάστρας Γ. Γρηγορόπουλος
2020

Κυριακοπούλου Έλενα-Αλεξία Μελέτη Επίδρασης του Υδρογόνου στη Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Σωληνώσεων Μεταφοράς Πετρελαιοειδών και Υδρογονανθράκων Δ. Μανωλάκος
2020