Τομέας Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Γνωστικά Αντικείμενα

Ροές με ελεύθερη επιφάνεια, ανωστικές ροές, συνεκτικές ροές, ροές με σπηλαίωση, υπολογιστική ρευστομηχανική. Υδροστατική και ευστάθεια επιπλεόντων σωμάτων. Αντίσταση και πρόωση πλοίου. Υδροδυναμική ανάλυση και σχεδίαση πλοίων ειδικού τύπου και συστημάτων πρόωσης. Περιβαλλοντικές φορτίσεις επιπλεόντων σωμάατων. Δυναμική συμπεριφορά σε κυματισμούς. Πηδαλιουχία. Θαλάσσιες ροές μεγάλης κλίμακας. Κυματικά φαινόμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Κύματα ανέμου, εσωτερικά κύματα, ηχητικά κύματα, αλληλεπίδραση και αντίστροφα προβλήματα. Μοντέλα διάχυσης και μεταφοράς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πειραματική ναυτική και θαλάσσια ρευστομηχανική. Εργαστηριακές μετρήσεις και μετρήσεις πεδίου.

Διευθυντής Τομέα: Γ. Πολίτης
Αναπλ. Διευθυντής Τομέα: Κ. Μπελιμπασάκης

Εργαστήρια