Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
Προφίλ

Το Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ) ιδρύθηκε το 1979. Το προσωπικό του ΕΝΘΥ αποτελείται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ και έντεκα (11) εξειδικευμένα στελέχη που ασχολούνται κυρίως με την οργάνωση και λειτουργία της Πειραματικής Δεξαμενής δοκιμών προτύπων πλοίων. Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΝΘΥ καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που αφορούν τέσσερις κύριες ερευνητικές περιοχές: 

1) Πειράματα επί προτύπων πλοίων στην Πειραματική Δεξαμενή

2) Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδροδυναμικής

3) Θαλάσσιο περιβάλλον

4) Μετρήσεις πεδίου - Μεγάλα πρότυπα στο θαλάσσιο περιβάλλον

Υποδομές

Το Εργαστήριο Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ) του Ε.Μ.Π. έχει στις εγκαταστάσεις του Πειραματική Δεξαμενή μήκους 100 m, πλάτους 4.6 m και μέγιστου βάθους νερού 3.0 m. Η Πειραματική Δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με φορείο δοκιμών, του οποίου η κίνηση ρυθμίζεται με τη βοήθεια Η/Υ και η μέγιστη ταχύτητα του είναι 5.3 m/sec. Ακόμη η Πειραματική Δεξαμενή διαθέτει σύστημα παραγωγής κυματισμών (Κυματιστήρα) και σύστημα απόσβεσης κυματισμών (Αποσβεστήρας). Ο Κυματιστήρας έχει τη δυνατότητα παραγωγής ημιτονικών κυματισμών καθώς και τυχαίων θαλάσσιων κυματισμών με συγκεκριμένη φασματική κατανομή. 

Η όλη εγκατάσταση του Εργαστηρίου περιλαμβάνει προτυποποιείο, όπου κατασκευάζονται τα πρότυπα των σκαφών που μελετούνται, με τη βοήθεια παντογράφου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΝΘΥ ανά ερευνητική περιοχή αφορούν σε: 

1)Πειραματική Δεξαμενή Προτύπων Πλοίων 
- Πειράματα αντίστασης, αυτοπρόωσης και δυναμικής συμπεριφοράς σε θαλάσσιους κυματισμούς 
- Πειράματα ευστάθειας μετά από βλάβη 
- Ειδικές μετρήσεις πεδίων ροής που αφορούν πλωτές κατασκευές 
- Πειράματα επί προτύπων ελίκων 

2)Υπολογιστική Υδροδυναμική 
- Υπολογισμοί μονίμων και μη μονίμων ροών γύρω από έλικες 
- Αλληλεπίδραση έλικας - πλοίου 
- Σχεδίαση βέλτιστων ελίκων 
- Υπολογισμός πεδίου ροής και χαρακτηριστικών αντίστασης προτύπων και πλοίων 

3) Μελέτη και πρόβλεψη των κυματικών φαινομένων και του κυματικού κλίματος στο θαλάσσιο περιβάλλον 
- Διάδοση επιφανειακών κυματισμών σε βαθιά και ρηχή θάλασσα 
- Προβλήματα αλληλεπίδρασης κυμάτων- σωμάτων 
- Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων παραμέτρων θαλασσίου περιβάλλοντος 
- Στοχαστική μοντελοποίηση και ανάλυση χρονοσειρών περιβαλλοντικών παραμέτρων 
- Κυματικό κλίμα θαλάσσιας περιοχής. Κυματική ενέργεια 
- Ανάπτυξη φιλικών προς το χρήστη πακέτων λογισμικού για την ανάλυση, αναπαράσταση και εκμετάλλευση δεδομένων του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
- Υδροακουστική. Τρισδιάστατα προβλήματα διάδοσης και σκέδασης. Αντίστροφα προβλήματα. Ακουστική Τομογραφία στη θάλασσα 

4) Μετρήσεις επί πλοίων και προτύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον 
- Δοκιμές αντίστασης και πρόωσης προτύπων 
- Δοκιμές ελικτικών ικανοτήτων στη θάλασσα και σε λίμνη με τηλεχειριζόμενα πρότυπα 
- Δοκιμές δυναμικής συμπεριφοράς σε κυματισμούς στη θάλασσα 
- Καταγραφή των απόνερων προτύπων στη θάλασσα με τη βοήθεια κατάλληλων πλωτήρων 
- Καταγραφή των κυματισμών και των δυναμικών αποκρίσεων πλοίων σε κυματισμούς με σύστημα επτά επιταχυνσιομέτρων 
- Καταγραφή φασμάτων θαλάσσιων κυματισμών 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στις παραπάνω γνωστικές περιοχές στους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Σχετικοί Σύνδεσμοι