Κοσμητεία Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

Μέλος: Γερ. Αθανασούλης, Καθηγητής

Μέλος: Μ. Σαμουηλίδης, Καθηγητής

Μέλος: Λ. Καϊκτσής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλος: Δ. Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής