Κοσμητεία Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Γ. Ζαραφωνίτης, Καθηγητής

Μέλος: Γερ. Αθανασούλης, Καθηγητής

Μέλος: Μ. Σαμουηλίδης, Καθηγητής

Μέλος: Λ. Καϊκτσής, Καθηγητής

Μέλος: Δ. Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής