Κοσμητεία Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

Μέλος: Ν. Κυρτάτος, Καθηγητής

Μέλος: Μ. Σαμουηλίδης, Καθηγητής

Μέλος: Κ. Μπελιμπασάκης, Καθηγητής