Κοσμητεία Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Κ. Μπελιμπασάκης, Καθηγητής

Μέλος: Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

Μέλος: Κ. Σπύρου, Καθηγητής