Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Σχολή έχει ως σκοπό την εκπαίδευση Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών που θα μπορούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν 10 εξάμηνα και τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Διακρίνονται δε, σε υποχρεωτικά και επιλογής υποχρεωτικά. Το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών αφιερώνεται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.

Η Σχολή διαθέτει βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Ναυπηγού-Μηχανολόγου Μηχανικού και εγγραφόμενοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες των Υπουργείων Εμπ. Ναυτιλίας, Εθνικής ’μυνας (Πολεμικό Ναυτικό), Μεταφορών, σε οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία, στον Ελληνικό Νηογνώμονα, σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά γραφεία, ως μελετητές, ως επιβλέποντες, ή ως πραγματογνώμονες σε ναυπηγικά γραφεία, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ως μηχανικοί πλοίων, αρχιμηχανικοί, επιβλέποντες νέων κατασκευών ή επισκευών, ως νηογνώμονες, σε μηχανολογικά γραφεία, ως μελετητές επιβλέποντες, ως καθηγητές, ακολουθώντας ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι πτυχιούχοι έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν μελέτες κατασκευής πλωτών έργων, ορισμένου μεγέθους και χωρητικότητας, εγκαταστάσεις ναυπηγείων και ναυπηγικές εργασίες.

Ο Ναυπηγός-Μηχανολόγος αν θελήσει να ασχοληθεί με μελέτες ή εργοληψίες, θα πρέπει να αποκτήσει μελετητικό & εργολαβικό πτυχίο, όπως όλοι οι μηχανικοί.