Γενικές Ανακοινώσεις
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (http://esties.ntua.gr/) ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τo έντυπo αίτησης για ΝΕΕΜΠ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.
Έντυπο αίτησης ΝΕΕΜΠ [1]
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ
Τηλ. 2104206893
[1] http://esties.ntua.gr/AITHSH_STEGASHS_NEEMP_052021.pdf
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) Πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023-ΕΜΠ" (κωδικός ΟΠΣ: 5184348) και Κ.Α. ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1612, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ' εφαρμογή της από 31-08-2022 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, και την από 21.07.2022 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, Θέμα 22, σχετικά με την κατανομή των θέσεων στις Σχολές.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Tuesday, 30 Αυγούστου 2022
POSITION DESCRIPTION
Cyprus Sea Lines Co Ltd, shipping company based in Kifisia is looking to hire a Naval Architect & Marine Engineer recent graduate to support its Technical Department. The team member will maintain & update records of inspections and voyage repairs, lub and fuel oil analyses and outstanding items. Will also monitor fleet performance and maintenance by screening technical records and participate in special projects such as modifications and implementation of new regulations.
QUALIFICATIONS
THE IDEAL CANDIDATE SHOULD HOLD A UNIVERSITY DEGREE IN NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING, BE FLUENT IN ENGLISH (SPOKEN AND WRITTEN) AND COMPUTER LITERATE (MS OFFICE & DANAOS). HE/SHE MUST ALSO HAVE GOOD COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS AND CAN WORK IN A MULTI-TASKING DYNAMIC ENVIRONMENT.
HOW TO APPLY
Applications and English CV can be emailed to shippingco.hr@gmail.com
Lloyd's Register (LR) is looking for a junior Naval Architect & Marine Engineer for addressing decarbonization and performance challenges in Maritime Industry. For more info please click here.
Η ομάδα φοιτητών της Σχολής OCEANOS έλαβε μέρος στο Monaco Energy Boat Challenge 2022 με μεγάλη επιτυχία, καθώς κατετάγη τέταρτη στη Γενική Κατάταξη. Η Σχολή συγχαίρει όλους τους φοιτητές της ομάδας που συνετέλεσαν σε αυτή την πολύ σημαντική διάκριση, και εύχεται να ακολουθήσουν πολλές αντίστοιχες, αλλά και μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.