Γενικές Ανακοινώσεις

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2022 και αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται 3 φορτηγά πλοία.

Στο πλαίσιο της εταιρικής μας στρατηγικής, η ανάπτυξη σχέσεων με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι ένα από τα ζητούμενα.

  Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει μια θέση μαθητείας σε πρόσφατα απόφοιτο / τελειόφοιτο ή μεταπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Η διάρκεια της μαθητείας θα καλύπτει τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες, επέκταση της οποία είναι εφικτή μετά την σύμφωνη γνώμη και των 2 πλευρών. Η συγκεκριμένη απασχόληση θα χαίρει απολαβών λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια του κρατικού προγράμματος απασχόλησης όπως επίσης και το υπόβαθρο του / της υποψηφίου.  

Ο μαθητευόμενος θα συμμετέχει στην καθημερινή διαδικασία διεκπεραίωσης των θεμάτων που είναι ευθύνη του τεχνικού τμήματος. Συνοπτικά οι αρμοδιότητές του έπειτα από την ανάλογη εκπαίδευση θα αφορούν τα παρακάτω :  
- Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των πιστοποιητικών των πλοίων
- Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εβδομαδιαίων / μηνιαίων εκθέσεων αναφορικά με την περιοδική παρακολούθηση των καταναλώσεων λαδιών , πετρελαίων και συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων με κριτήριο τις οδηγίες των κατασκευαστών
- Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ζητήσεων των πλοίων αναφορικά με διάφορα ανταλλακτικά
- Εξοικείωση με το ηλεκτρονικό σύστημα μηχανογράφησης (ERP)
- Παρακολούθηση και σχεδιασμός σε συνεργασία με τον επικεφαλή αρχιμηχανικό επερχόμενες εργασίες / επιθεωρήσεις
 

Με κριτήριο όλα τα παραπάνω, έχουμε την πεποίθηση ότι μέσω της συμμετοχής και υπό την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών μας θα είναι εφικτή η απόκτηση εμπειρίας σχετικά με την λειτουργίας μια εταιρίας διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων, που θα είναι χρήσιμη για την περαιτέρω επαγγελματική του/της σταδιοδρομία και θα συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του/της συμμετέχοντος.    

E - mail επικοινωνίας : technical@yknot-shipping.com