Γενικές Ανακοινώσεις
Η Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και επιχορηγούμενα προγράμματα για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στην αυστριακή βάση δεδομένων (https://grants.at/) στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα.