Γενικές Ανακοινώσεις

The Blue Growth Horizontal Project participates in the #InterregEuroMED_Academy, an educational initiative realized in the context of the Interreg MED Programme!

In this context, a virtual Learning Programme was created, engaging experts and scientists from all thematic areas of blue economy. The Learning Programme #05 "Fostering and managing blue growth potential in the Mediterranean" aims to contribute to capacity building and to increase the skills of young professionals in blue economy. By following the course, you will have the chance to receive theoretical knowledge and to get familiar with results and tools reached by the projects of the #BlueGrowthCommunity.

The course is free to access, and students can keep their own learning pace. You can enrol here: Interreg Euro-MED Academy: #05_ Blue Growth (interreg-euro-med-academy.eu)

Το οριζόντιο έργο Blue Growth συμμετέχει στο #InterregEuroMED_Academy, μία εκπαιδευτική πρωτοβουλία που υλοποιείται τα πλαίσια του Προγράμματος Interreg MED. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν ως εισηγητές, ειδικοί και επιστήμονες από όλες τις θεματικές της γαλάζιας οικονομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Fostering and managing blue growth potential in the Mediterranean» (#05) στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αύξηση των δεξιοτήτων νέων επαγγελματιών στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και να εξοικειωθούν με αποτελέσματα και εργαλεία που προέκυψαν από τα έργα της Κοινότητας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη ( #BlueGrowthCommunity).

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν το δικό τους ρυθμό παρακολούθησης.

Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του συνδέσμου: Interreg Euro-MED Academy: #05_ Blue Growth (interreg-euro-med-academy.eu)