Τομείς

Η οργάνωση του Τμήματος των ΑΕΙ, σύμφωνα με το νόμο 1268/82, έγινε κατά Τομείς που περιλαμβάνουν τις συγγενέστερες ειδικότητες και η δημιουργία τους αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και της ερευνητικής προσπάθειας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 131/483, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/αρ.899/τεύχος 2 - 13.12.93, έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν από το 2001 οι ακόλουθοι τέσσερις τομείς στη Σχολή: