Σπουδές στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Προπτυχιακές σπουδές

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα: Το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών διακρίνονται σε υποχρεωτικά, σε επιλεγόμενα και σε προπτυχιακής ειδίκευσης, ενώ κατανέμονται σε εννέα (9) εξάμηνα. Το δέκατο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην πρακτική εξάσκηση και στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, πεδίο που αναφέρεται σε τρεις επιμέρους επιστημονικές περιοχές, την Ναυτική Τεχνολογία, τη Θαλάσσια και Παράκτια Τεχνολογία και τη Θαλάσσια Επιστήμη.

Διακτορικές διατριβές

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στις Επιστημονικές Περιοχές της Ναυπηγικής, της Ναυτικής Μηχανολογίας, των Θαλάσσιων Μεταφορών και της Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ως Υποψήφιοι Διδάκτορες γίνονται δεκτοί απόφοιτοι της Σχολής Ναυπηγών του ΕΜΠ, λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού (νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες των Ελληνικών Α.Ε.Ι. με πτυχίο επιπέδου Master of Science ή Master of Engineering), θετικής κυρίως κατεύθυνσης.