Διοίκηση της Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Κ. Μπελιμπασάκης, Καθηγητής

Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
Διευθυντής: Κ. Σπύρου, Καθηγητής

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
Διευθυντής: Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας
Διευθυντής: Γ. Παπαλάμπρου, Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών
Διευθυντής: Μ. Σαμουηλίδης, Καθηγητής