Διοίκηση της Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
Διευθυντής: Δ. Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
Διευθυντής: Γερ. Αθανασούλης, Καθηγητής

Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας
Διευθυντής: Λ. Καϊκτσής, Καθηγητής

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών
Διευθυντής: Μ. Σαμουηλίδης, Καθηγητής