Διοίκηση της Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Γ. Ζαραφωνίτης, Καθηγητής

Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
Διευθυντής: Ν. Βεντίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
Διευθυντής: Κ. Μπελιμπασάκης, Καθηγητής

Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας
Διευθυντής: Ι. Προυσαλίδης, Καθηγητής

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών
Διευθυντής: Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής